مسلط به  :
 • نرم افزار AutoCad - جهت ترسیم نقشه های دو بعدی تهویه مطبوع
 • نرم افزار Revit MEP - جهت ترسیم نقشه های سه بعدی تهویه مطبوع
 • نرم افزار HVAC Solution - جهت محاسبات و شبیه سازی سیستم های تهویه مطبوع
 • نرم افزار PIPE Sizer - جهت محاسبات لوله کشی  تهویه مطبوع
 • نرم افزار Duct Sizer - جهت محاسبات کانال کشی تهویه مطبوع
 • نرم افزار Hourly Analysis Program - جهت محاسبات و شبیه سازی بارهای تهویه مطبوع
 • نرم افزار Office Word -
 • نرم افزار Office Exell -
 • نرم افزار Office Power Point -
 • نرم افزار PhotoShop - جهت ایجاد و ترسیم تصاویر گرافیکی همراه با اطلاعات  تهویه مطبوع
 • نرم افزار Dreamweaver - جهت طراحی و ساخت سایت های اینترنتی
 • نرم افزار JOOMLA- جهت تولید و پشتیبانی سایت های اینترنتی
توانایی :
 • مدیریت و راهبرد کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • طراحی و نظارت تاسیسات
 • طراحی و مجاسبات سیستم های نوین تهویه مطبوع
 • طراحی و محاسبات سیستم های تهویه مطبوع بر اساس استانداردهاط مطرح دنیا
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع مبتنی بر دیدگاه BIM 
 • مکالمه کامل به زبان انگلیسی
 • ایجاد سیستم های پویا و کاربردی در فضاهای کاری
 • ایجاد سیستم های خدمات قبل و پس از فروش مربوط به تجهیزات تهویه مطبوع