نفوذ هوا به داخل یکی از عوامل موثر در افزایش بار حرارتی ( گرمایی و سرمایی ) ساختمان است . به طوریکه در زمستان نفوذ هوای گرم بیرون موجب افزایش بار سرمایی فضای مورد نظر می شود و در تابستان نیز نفوذ هوای سرد بیرون موجب افزایش بار گرمایی ساختمان می شود

محاسبه حجم هوای نفوذی یکی از عوامل مهم در محاسبه بار حرارتی ساختمان می باشد که به دو از شیوه های زیر تعیین می شود

یک - روش حجمی

V = (v * n) / 60  

V : حجم هوای نفوذی بر حسب CFM

v : حجم فضای مورد نظر ( فضایی که هوای نفوذی به آن وارد می شود) بر حسب فوت مکعب .

n : تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت که از جدول زیر بدست می آید :

دو - روش درزی

در این روش طول درزهای ساختمان ( اعم از طول درز پنجره ها و درها ) را بر حسب فوت بدست آورده و مقادیر بدست آمده برای درزهای مختلف را در نرخ نفوذ هوای هر کدام به طور جداگانه ضرب می کنیم و سپس مقادیر بدست آمده را با هم جمع می کنیم ، مقدار بدست برابر حجم هوای نفوذی می باشد.