هر گاه در هرقسمت از سیستم هیدرونیکی فشار سیستم به حدی پایین بیاید که به حد فشار بخار(فشار بخار فشاری است که در ان مایع شروع به جوشیدن کرده و با بخار خود به حالت تعادل می رسد) آن سیال برسد و. در این صورت بر اثر این دوعامل بلافاصله مایعی که در آن قسمت از مایع در جریان است به حالت جوشش درامده و سیال به بخار تبدیل شده و حبابهایی از بخار بوجود بیاید.

در سیستم لوله کشی تهویه مطبوع

حباب‌های مذکور پس از ازدیاد منفجر می‌شود و تولید سروصدا می‌کند و امواج ضربه‌ای ایجاد می‌کند و به مرز بین سیال و سازه ضربه زده و پس از مدت کوتاهی روی پروانه های پمپ ایجاد فرسایش و خوردگی شدید می‌کند..

معنی آن این است که

اگر در سیستم لوله کشی فشار رانش پمپ از فشار اتمسفر کمتر گردد , به دلیل ایجاد انرژی جنبشی زیاد و همچنین فشار کم .. آب به سرعت بخار می گردد و در قسمت پروانه های پمپ می ماند .. این روند آنقدر ادامه پیدا میکند که صدایی شبیه انفجار رخ داده و پروانه های پمپ از بین میرود .

 

جلوگیری از پدیده کاویتاسیون چگونه ممکن است

 

اگر منبع انبساط سیستم لوله کشی بسته تهویه مطبوع در محل مکش پمپ نصب گردد ,فشار منبع انبساط با فشار پمپ جمع می شود و درنتیجه پدیده کاویتاسیون اتفاق نخواهد افتاد

ولی

 

اگرمنبع انبساط در سیستم لوله کشی تهویه مطبوع در محل رانش پمپ نصب گردد , فشار منبع انبساط از فشار رانش پمپ کسر و نتیجه آن امکان کم شدن فشار و ایجاد پدیده کاویتاسیون می باشد .

.

.

Linkedin Logo