بصورت کلی جهت جلوگیری از لرزش تجهیزات مکانیکی به قطعات متصل به آن می بایست از لرزه گیر استفاده نمود

هدف استفاده از لرزه گیر : یک : جلوگیری از ایجاد صدا دو:جلوگیری از لرزش سایر قطعات ثابت و کاهش عمر و کارایی مفید آنها

لرزه گیر ها به صورت کلی دو نوع می باشد : یک : لرزه گیر لاستیکی دو: لرزه گیر فنری

 

روش انتخاب لرزه گیر مطابق استاندارد اشری :

مرحله اول : 

معین شدن ضریب انتقال به معنی درصد انتقال ارتعاش به سازه اصلی مثلاً ساختمان , درصد انتقال ایده آل صفر می باشد . انتخاب عدد درصد انتقال بر عهده مهندس طراح است که با توجه به حساست مکان بهره برداری این عدد را پایین تر و در نتیجه هزینه آن بالاتر خواهد رفت . مثلاً عدد درصد انتقال ارتعاش در سازه بیمارستان عدد بدون بعد 5 درصد است . این عدد حداقل 1 درصد و حداکثر 10 درصد پیشنهاد می گردد .مرحله دوم : 

برداشت سرعت دوران تجهیزات , اگر تجهیزات شامل چند قطعه بود , عدد حداکثری ر انتخاب می کنیم , این عدد بر حسب دور در دقیقه یا آرپی آم می باشد .

مرحله سوم : 

انتخاب مقدار تغییر شکل لرزه گیر بر حسب اینچ می باشد .

مرحله چهارم :

 انتخاب نوع لرزه گیر با توجه به میزان تغییر شکل در مرحله سوم

اشری جهت خلاصه سازی این جداول بصورت اختصاری نام گذاری نموده است .

مثال عددی :

تجهیزات مکانیکی بیمارستانی دارای گردش فن 800 آر پی ام می باشد و فاصله از سطح صاف زیرین 1 متر

انتخاب میزان درصد انتقال ارتعاش : 5درصد و با توجه به جدول و تطبیق 5درصد و دور 800 آر پی ام میزان تغییر شکل 1.2 اینچ می باشد

استفاده از جدول : نوع تجهیزات برج خنک کننده , میزان دور آن بش از 500 آر پی ام و فاصله از زمین کمتر از 6 متر می باشد

پس انتخاب ما : لرزه گیر نوع 4 (فنری) و پایه آن نوع آ (بدون پایه ایزولشن مستقیم) می باشد

حال با توجه به میزان تغییر شکل و کاتالوگ سازنده و معین شدن نوع لرزه گیر , مدل لرزه گیر را مشخص مینماییم

Linkedin Logo